• Szkoła1
 • Szkoła2
 • Szkoła3
 • Szkoła4
 • Szkoła5

Wyciąg ze statutu szkolnego (§ 50).

Uczeń gimnazjum ma prawo do

 • Znajomości swoich praw;
 • Równego traktowania wobec prawa szkolnego;
 • Tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;
 • Odwoływania się od decyzji zgodnie z § 54;
 • Zapoznania z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, informacji na temat wymagań oraz metod nauczania;
 • Posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, nietykalności osobistej;
 • Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
 • Wyrażania swoich myśli i opinii, w ramach ogólnie przyjętych norm etycznych i prawnych, w takiej formie, by nie naruszały one dobra osobistego osób trzecich;
 • Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie jawnych kryteriów, informacji o przewidywanych dla niego ocenach końcoworocznych, semestralnych, powiadamiania o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych );
 • Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • Korzystania z pomieszczeń gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki;
 • Korzystanie z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej, uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum;
 • Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
 • Wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły;
 • Dostosowania wymagań do swoich możliwości (w tym do kształcenia specjalnego) na podstawie opinii poradni;

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza

 • Uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności;
 • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
 • Regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
 • Bezpośrednio po dzwonku na lekcje ustawić się pod salą;
 • Być przygotowanym do zajęć tj. przynosić na nie odpowiednie podręczniki, niezbędne przybory i strój do zajęć w-f;
 • Bezdyskusyjnie wypełniać polecenia nauczyciela;
 • Wyłączyć telefon komórkowy przed wejściem do sali lekcyjnej i nie używać go podczas zajęć;
 • Nie nagrywać ani dźwięku, ani obrazu za pomocą jakichkolwiek urządzeń rejestrujących, zarówno podczas przerw jak i na lekcjach (chyba, że na wyraźne polecenie nauczyciela;
 • Nie używać podczas zajęć żadnych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy mp3 i innych);
 • Nosić ubiór zgodny z regulaminem stroju szkolnego będącym załącznikiem nr 20 do niniejszego statutu;
 • Posiadać dzienniczek ucznia, wyłącznie w którym prowadzona jest korespondencja z rodzicami dotycząca ogłoszeń, informacji, ocen i nieobecności;
 • Przedstawić nauczycielowi usprawiedliwienie nieobecności przez rodzica w ciągu pierwszego tygodnia po przyjściu do szkoły;
 • Zgłosić pojedyncze zwolnienie z zajęć w-f spowodowane złym samopoczuciem bezpośrednio po rozpoczęciu zajęć;
 • Starać się uzyskać jak najwyższą ocenę własnego zachowania;
 • Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, ludzi starszych;
 • Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
 • Dbać o kulturę słowa i zachowanie w gimnazjum i poza nim;
 • Dbać o własne życie, zdrowie i higienę, w szczególności zaś:
  • nie palić tytoniu
  • nie spożywać lub zażywać innych środków uzależniających takich jak: alkohol, środki narkotyczne,
 • dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne, i innych;
 • za szkody wyrządzone w mieniu odpowiadają rodzice;
Początek strony