• Szkoła1
 • Szkoła2
 • Szkoła3
 • Szkoła4
 • Szkoła5

Trudne problemy pozostawione same sobie stają się jeszcze trudniejsze.

Pedagog szkolny: Krystyna Kowalska

Zadania:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów – ocena trudności wychowawczych, rozpoznawanie sytuacji rodzinnej ucznia.
 2. Koordynowanie prac zespołów nauczycielskich w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
  • ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  możliwości   psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.
  • Planowanie i koordynowanie udzielenia pomocy uczniowi o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
  • Podejmowanie planowych i bieżących działań interwencyjnych i mediacyjnych sytuacjach kryzysowych.
  • Udzielanie pomocy: (w szkole) nauczycielom i rodzicom: porady i konsultacje.
 3.  Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli
 4. Przygotowanie uczniów do samodzielności 
 5. Współpraca z rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami; podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
 6. Praca w Zespole Interdyscyplinarnym przy urzędzie Gminy Wiskitki z rodzicami z Niebieską Kartą, monitorowanie sytuacji szkolnej uczniów z tych rodzin (pomoc, wsparcie, kierowanie do pomocy psychologicznej )

Psycholog szkolny, psychoterapeuta, jobcoach: Anna Kowalska

 Zadania:

 1. Prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami.
 2. Organizowanie zajęć psychoedukacyjnych poświęconych sprawom nurtującym młodzież.

Godziny pracy
Dni tygodnia Krystyna Kowalska Anna Kowalska
Poniedziałek 8:50-15:00 8:00-12:20
Wtorek 8:00-12:20 ----
Środa 8:50-14:10 ----
Czwartek 8:00-13:20 ----
Piątek 8:50-14:10 8:00-12:20

 

Początek strony