• Szkoła1
  • Szkoła2
  • Szkoła3
  • Szkoła4
  • Szkoła5

A tak się zaczęło...

Idea budowy nowej szkoły w Wiskitkach narodziła się w latach 80-tych XX w. Społeczeństwo Wiskitek i okolicznych miejscowości oraz ówczesne władze oświatowe żywo zainteresowane poprawą warunków, w których uczyły się dzieci, wystąpiło z inicjatywą budowy nowej szkoły. Powstał społeczny komitet, który zainspirował działania zmierzające do wykupu działki pod budowę. Wyrazem poparcia Władz Gminy Wiskitki dla tej inicjatywy było nabycie gruntu przy ulicy Kościuszki 25. Powstanie samorządu gminnego umożliwiło przyspieszenie działań zmierzających do powstania nowego obiektu. Dzięki staraniom i osobistemu zaangażowaniu Wójta Gminy Wiskitki Franciszka Grzegorza Miastowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Kopczewskiego, wspieranych przez Radę Gminy Wiskitki, po dwóch latach prac przygotowawczych opracowano koncepcję budowy kompleksu szkolnego, w którym zaplanowano takie utworzenie szkoły średniej (liceum).

Powstanie nowego szczebla samorządu w 1999 r. stworzyło możliwości dla planowanej inwestycji. Władze Powiatu żyrardowskiego doceniły zaangażowanie władz samorządowych Wiskitek i poparły pomysł stworzenia tu nowoczesnej placówki oświatowej. W 1998 r. Rada Gminy Wiskitki podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac wstępnych niezbędnych do podjęcia realizacji budowy nowej szkoły, co tym samym otworzyło drogę do przygotowania dokumentacji technicznej nowej placówki.

W 1999 r. przeprowadzono cztery reformy, m. in. oświatową, w wyniku której wprowadzono nowy podział etapów kształcenia, wyodrębniając gimnazjum jako cykl edukacyjny pomiędzy szkołą podstawową a średnią.

I etap – Budowa części dydaktycznej

Wspólnie przystąpiono do I etapu budowy kompleksu szkolnego, w którym przewidziano pomieszczenia dla gimnazjum i liceum. Orędownikiem tej inwestycji byl rownież ówczesny Starosta Powiatu żyrardowskiego Mieczyslaw Gabrylewicz. To dzięki jego zaangażowaniu Rada Powiatu w dniu 25.II.2000r. podjęla uchwalę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W koncu października 2000 r. rozpoczęly się wstępne prace budowlane, zakonczone w dniu 19 XII 2000 r. uroczystością poswięcenia kamienia węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego.

akt erekcyjny

W czasie realizacji I etapu inwestycji, gimnazjum funkcjonowało w części budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach oraz w pomieszczeniach Domu Rekolekcyjnego i parafialnej Salce Katechetycznej. Te zajęcia na pewno przejdą do historii ze względu na specyficzne warunki lokalowe.

Rok szkolny 2003/2004 zainaugurowano w nowo wybudowanym obiekcie. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie do dnia 1 IX 2003 r. funkcjonowało w budynku Zespołu Szkół  Medycznych w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1 - pierwsze dwie klasy liceum otwarto 1 IX 1993 r. Po 10 latach, zgodnie z decyzją władz powiatu żyrardowskiego Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione do Wiskitek, do nowego, najnowocześniejszego w powiecie budynku dydaktycznego, zapewniającego naukę  w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i salach lekcyjnych.

W ten sposób spełniło się marzenie młodzieży o edukacji w szkole na miarę XXI wieku. Uczniowie mają zapewnione warunki do wszechstronnego kształcenia pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz rozwijania swoich zainteresowań i pasji poprzez udział w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromny wysiłek wielu osób, wśród których należy wyróżnić:

F. G. Miastowskiego - Wójta Gminy Wiskitki

L. Kopczewskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Wiskitki

M. Gabrylewicza - Starostę Powiatu żyrardowskiego

S. Niewiadomskiego -Starostę Powiatu żyrardowskiego

W Szustakiewicza - Starostę Powiatu żyrardowskiego

Ks. J Starszyka - Proboszcza Parafii Wiskitki

M. Puchała - Dyrektora Gimnazjum w Wiskitkach

B. Cieplak - Dyrektora Zespołu Szkół nr 3

Radnych Gminy Wiskitki wszystkich kadencji

Radnych Powiatu żyrardowskiego wszystkich kadencji

Pracowników Urzędu Gminy Wiskitki i Starostwa Powiatu żyrardowskiego

II etap - Część socjalna

Przez trzy kolejne lata trwała budowa kompleksu - tym razem budynku socjalno-kulturalnego, który stanowił część projektu. W dniu 1 IX 2006 oddano do użytku tzw. Łącznik. Znajdują się w nim sale przeznaczone na bibliotekę, czytelnię (centrum medialne), świetlicę, stołówkę z aneksem kuchennym, a takie kilka pomieszczeń gospodarczych, wyposażonych w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Część socjalna odgrywa ważną rolę w życiu szkoły. Przede wszystkim zapewnia młodzieży dostęp do różnych źródeł informacji, stwarza warunki do przebywania uczniów pod opieką wychowawców w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, umożliwia spożycie ciepłego posiłku.

Ponadto świetlica jest wykorzystywana jako miejsce realizowania wielu działań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Odbywają się tu ważne ogólnoszkolne uroczystości, apele oraz imprezy środowiskowe.

III etap – Budowa Sali sportowej z zespołem boisk dla gimnazjum i liceum

To już ostatnia część największej na terenie naszej gminy inwestycji oświatowej, która ma dobrze służyć młodzieży. Przy nowoczesnym budynku dydaktycznym powstała piękna i funkcjonalna hala sportowa.

16 IX 2006 r. wmurowano kamień węgielny a w fundamencie budowli zamurowano Akt Erekcyjny. Zgodnie za planem w dniu 18 X 2008 r. władze Gminy Wiskitki i Powiatu Żyrardowskiego dokonały uroczystego oddania do użytku kompleksu sportowego, kt6ry obejmuje:

·hali sportowej z zapleczem

·zespół boisk obejmujący:

-     uniwersalne boisko trawiaste z bieżnią tartanową;

-     books do piłki siatkowej;

-     books do piłki koszykowej;

-     skocznię w zwyż;

-     skocznię w dal;

-     rzutnię do rzutu kulą.

"Szkoła musi dąć dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, kultury domowej, rodzinnej i narodowej".

Te słowa, wypowiedziane przez patrona gimnazjum Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyznaczają główne cele i kierunki działań podejmowanych przez społeczność: szkolną. Właśnie szkoła ma zapewnić wysoki poziom wykształcenia oraz stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia.

Natomiast słowa patronki Liceum Ogólnoksztalcqcego Marii Skłodowskiej-Curie:

"Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie wymaga wyjaśnień, po co ..." podkreślają konieczność trwalej i systematycznej pracy. Są dla nas wszystkich drogowskazem, jak uczyć się i pracować, by na miarę swoich możliwości osiągać jak najlepsze wyniki swych działań.

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w uroczystościach lokalnych, biorą też udział w różnorodnych konkursach. Budują w ten sposób pozytywny wizerunek szkoły i gminy. Mogą pochwalić się sukcesami odniesionymi w wielu dziedzinach, np. plastyki, ortografii, recytacji i sportu.

Szczególnie cieszą nas osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum i liceum. Dzięki silnej motywacji nauczycieli i młodzieży zdobyliśmy puchary i inne nagrody za osiągnięcia w takich dyscyplinach jak: tenis stołowy, lekkoatletyka, piłka siatkowa i nożna.

Możemy być dumni z faktu, że nasza szkoła - kształcąca młodzież gimnazjalną i licealną - jest przyjazna uczniom i ich rodzicom oraz spełnia oczekiwania środowiska.

 

 

Początek strony